Pedra Maties / C-451- km 51,300 / 2528 Solsona (Lleida) +34 973 29 92 97 / 687 50 37 37

Finestres, ampits…

balconada

Finestres i portes amb muntants i llindes de pedra natural.
Ampits, llosanes de balconeres…
Donem un aire envellit a les pedres.

Back to top